In de praktijk

Klantreview – Verbeteren waterbergend vermogen en droogtetolerantie van percelen

De laatste maanden zijn veel percelen erg nat. Het waterbergend vermogen van deze gronden laat te wensen over. Waneer het waterbergend vermogen van een perceel onvoldoende is, dient het overgrote deel van het water bovengronds afgevoerd te worden, wat een piekafvoer in de sloten en rivieren teweeg brengt. Gevolgen hiervan hebben we onlangs allemaal in de media kunnen zien.

Verbeteren van het waterbergend vermogen geeft gezondere, weerbaardere gewassen die dieper wortelen en daardoor een hogere opbrengst geven en meer droogtetolerant zijn. Het aantal beweidbare en berijdbare dagen per jaar neemt ook toe.

Belangrijke aandachtspunten om de situatie te verbeteren zijn naast de pH, de Ca/Mg verhouding op het klei-humuscomplex en verbeteren van het bodemleven.
Praktijkervaring en verschillende proeven in het land laten zien dat hier nog een wereld te winnen is.

We spraken met Richard van Cleef van PG Kusters B.V. over een mooi voorbeeld bij een veehouderij waar het grasland al jaren niet wilde aanslaan.
Hierover zei Richard het volgende:

‘’Bij een veehouder bleef de opbrengst van een perceel grasland ver onder het niveau. Waar je normaal 5 keer zou moeten kunnen maaien, haalden we hier maar net 3 magere sneden. Het rond-liggend perceel bleef te nat, beworteling was te ondiep en gras stond te hol, waardoor je kon blijven doorzaaien en beregenen. Het gras kwam er op en ging er weer af.

Richard vervolgt: “Na reparatie van de pH en de Ca/Mg verhouding werd de situatie wel beter, maar niet zoals je zou wensen. Uit onderzoek van een Chroma-analyse bij PHC kwam naar voren dat door een jarenlange eenzijdige bemesting het microbiële bodemleven te laag en niet in balans was, waardoor de aanwezige organische stof niet werd omgezet in humus en humuszuren. Hierop hebben we TerraPulse gestrooid om het bodemleven versneld te voeden, in balans te brengen en is de bemestingsstrategie aangepast om het nieuwe bodemleven in stand te kunnen houden. Binnen 2 jaar veranderde het slechtst producerende perceel in een topper. Natuurlijk moet de basis goed zijn, maar TerraPulse heeft de laatste zet gegeven die we nodig hadden. 

Aanvankelijk was er bij de veehouder weerstand tegen het toepassen van TerraPulse vanwege de prijs. Het is geen goedkoop product, maar als je ziet dat een perceel niet doet wat je er van verlangt, is het altijd te duur. Door de verschillende maatregelen zagen we beduidend hogere opbrengsten, wat het resultaat was van een veel betere en diepere beworteling. De wortels en het bodemleven zijn veel vitaler geworden, waardoor de verticale drainage sterk verbeterd is. Ook zagen we dat de grasmat zich in de droge zomer van vorig jaar zich goed kon handhaven, terwijl het in april slechts eenmalig beregend was.’’

Terrapulse

TerraPulse bevat verschillende componenten die van wezenlijk belang zijn voor het voeden en in balans brengen van het bodemleven. Dat TerraPulse aanvankelijk duur leek, bleek achteraf het tegendeel te zijn. Naast een sterk verbeterde grasmat, een veel betere opbrengst, veel minder wateroverlast, niet meer doorzaaien, minder beregenen, veel minder arbeidsuren.

Richard geeft nog mee: “Hoewel Terrapulse in meerdere cases een mooie bijdrage heeft geleverd aan de bodemproblematiek, is het niet zo eenvoudig als simpelweg TerraPulse strooien en wachten tot het probleem voorbij is. Je moet namelijk eerst zorgen dat je weet wat er speelt in de bodem.
Daarvoor zien wij dat de inzet van een Chroma-analyse naast andere analyses een goed hulpmiddel kan zijn om inzicht te krijgen in wat er gedaan moet worden om de bodem te verbeteren”

Meer over TerraPulse