Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Plant Health Cure B.V. (KvK 17111287), gevestigd te Oisterwijk (Nederland)

 

1. ALGEMEEN

1.1  Deze algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn, eenmaal overeengekomen, van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten en rechtshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen aanbiedingen, (ver)koopovereenkomsten en leveringen, inclusief die tot wederverkoop, van alle producten (hierna: ‘Producten’) en diensten (hierna: ‘Diensten’) van Plant Health Cure (hierna: ‘Verkoper’), met  en/of aan de wederpartij (hierna: ‘Koper’).

1.2  Afwijking en/of uitsluiting en/of afstand van de Voorwaarden kan uitsluitend op grond van een rechtsgeldig ondertekende, schriftelijke overeenkomst tussen Verkoper en Koper.


2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1  Door Verkoper in welke vorm dan ook gedane prijsopgaven binden Verkoper niet, maar vormen slechts een uitnodiging om een order te plaatsen.

2.2  Alle door Verkoper afgegeven prijsopgaven zijn herroepelijk en kunnen zonder (voorafgaande) kennisgeving worden gewijzigd.

2.3  Orders zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon namens Verkoper zijn aanvaard (‘Orderbevestiging’).

2.4  Het is Verkoper te allen tijde toegestaan om zonder opgave van redenen een order te weigeren.


3. INFORMATIE PRODUCTEN

3.1  Verkoper ontwikkelt ten behoeve van zijn Producten datasheets (´Technisch Gegevensblad´) en daarin genoemde op de Producten betrekking hebbende specificaties (´Specificaties´).

3.2  De beschikbare informatie is op Verkopers website inzichtelijk of zal op verzoek worden toegezonden. Technische Gegevensbladen worden door Verkoper bij elke zending van Producten meegezonden. Koper wordt daarom geacht zich reeds bij het plaatsen van een order op afdoende wijze over de Producten en de gebruiksvoorschriften te hebben geïnformeerd. Behalve zoals in artikel 8 bepaald, worden eventueel aan Koper verstrekte monsters uitsluitend ten behoeve van informatie-doeleinden verstrekt, en houden deze op geen enkele wijze enige expliciete dan wel impliciete condities of garanties van welke aard dan ook in.

4. PRIJZEN

4.1  De voor de Producten van Verkoper geldende (eenheids)prijzen en valuta zijn die, welke in de Orderbevestiging zijn vermeld.

4.2  Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van Verkoper inclusief standaard-verpakking, exclusief BTW en/of alle overige toepasselijke belastingen, rechten, heffingen en/of lasten die in een bepaald land over de Producten en/of de levering daarvan worden geheven (‘Belastingen’).

4.3  Het bedrag van de in verband met de verkoop van de Producten bij Koper te heffen Belastingen komt voor rekening van Koper, en wordt op iedere factuur vermeld dan wel afzonderlijk door Verkoper aan Koper in rekening gebracht.

4.4  Indien Verkoper korting verleent, dan heeft deze korting uitsluitend betrekking op de specifiek in de Orderbevestiging aangegeven levering.

4.5  Tenzij door Verkoper in de Orderbevestiging is aangegeven dat deze vaste prijzen betreffen, is het Verkoper toegestaan de prijs van nog te leveren Producten te verhogen, indien de kostprijsbepalende factoren aan stijging onderhevig zijn geweest.

4.6  Koper zal over een dergelijke prijswijziging zo snel als redelijkerwijs mogelijk door Verkoper worden geïnformeerd.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1  Tenzij uitdrukkelijk anderszins in de Orderbevestiging is vermeld of tussen partijen schriftelijk overeengekomen, dient betaling binnen 30 (dertig) dagen na de datum van de door Verkoper voor de Producten verstuurde factuur plaats te vinden, door middel van overboeking naar de op de factuur vermelde bankrekening, zonder belastingaftrek, korting of verrekening.

5.2  Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum bij Verkoper te worden ingediend. Daarna wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd en met de inhoud te hebben ingestemd.

5.3  Het is Verkoper toegestaan om, onverminderd alle overige rechten van Verkoper, een rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand over achterstallige betalingen in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum, totdat alle uitstaande bedragen volledig zijn voldaan.

5.4  Indien er tussen Verkoper en Koper geschillen, daaronder begrepen de incasso van achterstallige betalingen, mochten ontstaan, komen alle daaraan verbonden kosten die Verkoper maakt (met inbegrip van advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten) integraal voor rekening van Koper.


6. LEVERING EN ACCEPTATIE

6.1  Tenzij uitdrukkelijk anders in de Orderbevestiging is vermeld, worden alle Producten op basis van FCA geleverd, waarbij de uitdrukking ‘FCA’ de betekenis zal hebben die daaraan ten tijde van de Orderbevestiging door de International Chamber of Commerce (ICC) in de laatste versie van de gepubliceerde INCOTERMS is toegekend.

6.2  Tenzij uitdrukkelijk anders in de Orderbevestiging vermeld, betreffen de tijden en/of data voor levering door Verkoper schattingen en geen fatale termijnen. Het is Verkoper toegestaan om de Producten in delen te leveren en afzonderlijk te factureren. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor enige vorm van indirecte en/of gevolgschade die door vertraging in de levering is ontstaan.

6.3  Een eventuele vertraging in de levering van Producten ontslaat Koper niet van zijn verplichting om deze af te nemen en te betalen. Afwijkingen in de hoeveelheid afgeleverde Producten ten opzichte van de in de Orderbevestiging vermelde hoeveelheid verleent Koper niet het recht om de Producten te weigeren. Koper is verplicht het in de Orderbevestiging voor de hoeveelheid afgeleverde Producten genoemde tarief te voldoen.

6.4  Het risico van de Producten gaat bij levering op Koper over. Producten waarvan de levering in afwachting van betaling door Koper is opgeschort, alsmede Producten die ten onrechte door Koper zijn geweigerd of niet zijn afgenomen, zullen door Verkoper voor rekening en risico van Koper worden gehouden en opgeslagen.


7. ANNULERING

7.1 Indien Koper ten onrechte Producten weigert of afkeurt dan wel ten onrechte een Orderbevestiging annuleert of weigert te erkennen, dan is Verkoper gerechtigd om – naast alle overige door een dergelijke actie veroorzaakte schade – het volgende te verhalen:
a. in geval de Producten niet redelijkerwijs door Verkoper aan en derde kunnen worden doorverkocht: de prijs van die Producten; of
b. ingeval de Producten wel door Verkoper kunnen worden doorverkocht of indien een (rechts)vordering ten aanzien van de prijs wettelijk niet is toegestaan: schadevergoeding gelijk aan 50% (vijftig procent) van de voor de Producten geldende prijs.


8. INSPECTIE

8.1  Zowel bij aflevering als tijdens gebruik, verwerking, transport, opslag en verkoop van de Producten (de ‘Toepassing’) dient Koper de Producten te inspecteren en zich ervan te vergewissen dat de afgeleverde Producten aan alle contractuele eisen voldoen.

8.2  Klachten met betrekking tot de Producten dienen schriftelijk te geschieden en door Verkoper uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de leverdatum te zijn ontvangen als het gaat om een gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, en uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum waarop alle overige vorderingen zijn gebleken of hadden kunnen blijken, doch in geen geval meer dan 3 (drie) maanden na de voor de betreffende Producten overeengekomen leverdatum. Toepassing of verwerking van de Producten door Koper geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de Producten en als verklaring van afstand van alle vorderingen ten aanzien van die Producten.

8.3  De vaststelling of de afgeleverde Producten al dan niet voldoen aan de voor de Producten overeengekomen specificaties zoals in de Orderbevestiging vermeld of – mochten er geen specificaties zijn overeengekomen – aan de meest recente door Verkoper ten tijde van aflevering van de Producten aangehouden specificaties (de ‘Specificaties’), geschiedt uitsluitend aan de hand van een analyse van de monsters van die Producten en/of administratieve gegevens met betrekking tot die producten zoals deze door Verkoper uit de productieseries zijn genomen en door Verkoper ten behoeve van dat doel worden bewaard.

8.4  Producten waarvan Verkoper schriftelijk toestaat of aangeeft dat deze mogen c.q. moeten worden geretourneerd, zullen voor risico van Koper aan Verkoper worden geretourneerd, en wel naar de door Verkoper aan te geven bestemming.

8.5  Gebreken in een deel van de in de Orderbevestiging vermelde Producten geven Koper niet het recht om geen van de Producten af te nemen. Eventuele klachten doen niet af aan de betalingsverplichting van Koper, zoals in artikel 5 gedefinieerd. Na ontvangst van een kennisgeving over een gebrek is Verkoper gerechtigd om alle nadere leveringen op te schorten, totdat met betrekking tot de klachten is vastgesteld dat deze ongegrond zijn en/of totdat deze weerlegd zijn, of totdat het gebrek naar deskundig oordeel van Verkoper is verholpen.

9. (VERLENGD) EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1  Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde, en te leveren, Producten voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen van Verkoper op Koper zijn voldaan. Alle aan Koper geleverde zaken worden aldus geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang alle bestelde en/of geleverde Producten niet volledig zijn betaald, is Verkoper onherroepelijk gemachtigd en gerechtigd de bij Koper aanwezige en eerder door Verkoper geleverde Producten, zonder rechterlijke tussenkomst, terug te nemen.

9.2  Koper is daarnaast niet gerechtigd om over de geleverde Producten te beschikken, waaronder begrepen deze te vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.


10. GARANTIE

10.1  Verkoper garandeert uitsluitend dat de Producten op de datum van levering aan de Specificaties vermeld op de Technische Gegevensbladen zullen voldoen. Indien en voor zover er sprake is van Producten die niet aan die garantie voldoen, hetgeen conform het in artikel 8 van deze Voorwaarden bepaalde zal worden vastgesteld en door Koper is gemeld, dan is het Verkoper toegestaan om, naar eigen keuze, of de Producten kosteloos te vervangen, of ten aanzien van die Producten tegoed te verlenen ter hoogte van de oorspronkelijke factuurprijs. Derhalve is de verplichting van Verkoper beperkt tot uitsluitend het vervangen van de Producten, of het verlenen van een tegoed voor de Producten.

10.2  Bovenbedoelde garantie is uitsluitend en komt in de plaats van alle overige (o.m. expliciete, impliciete, wettelijke, contractuele of andere) garanties.


11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1  De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

11.2  Verkoper is niet aansprakelijk voor enige door koper of derden te lijden (gevolg)schade, van welke aard en omvang ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

11.3  Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor schade van welke aard en omvang ook, die het gevolg is van onjuist transport, onjuiste opslag, onjuiste (her)verpakking en/of onoordeelkundig gebruik en/of toepassing van Producten is nadrukkelijk uitgesloten.

11.4  Evenmin is Verkoper aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat door Koper of een derde namens Koper niet is voldaan aan door of namens de overheid gestelde voorschriften met betrekking tot transport, opslag, (her)verpakking of gebruik en/of toepassing ten aanzien van door Verkoper aan Koper geleverde Producten.

11.5  Elke aansprakelijkheid van Verkoper voor schade als gevolg van de aanwezigheid van residu-verontreiniging (van welke aard dan ook) in Producten van Verkoper die (mede) zijn samengesteld uit bij derden ingekochte grondstoffen wordt nadrukkelijk uitgesloten.

11.6  In geval van schade welke volgens dit artikel te wijten is aan Verkoper is deze onder geen enkele omstandigheid jegens Koper of derden aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag van de geleverde Producten dan wel hetgeen de aansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper in voorkomend geval uitkeert.


12. PRODUCTEN VAN DERDEN

12.1  In het geval Verkoper bij derden ingekochte Producten aan Koper levert zal Verkoper jegens Koper nimmer tot meer gehouden zijn dan hetgeen jegens Verkoper zou gelden in de betreffende leverings- en verkoopvoorwaarden van die betreffende derde(n). Op verzoek zullen die voorwaarden aan Koper worden toegezonden.


13. OVERMACHT

13.1  Geen der partijen is op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten voortvloeiende uit of in verband met een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de andere partij die wordt veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de redelijke macht van de betreffende partij ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, een overheidsoptreden of andere administratieve maatregelen, stakingen, problemen bij het verkrijgen van de noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan logistieke middelen, storingen in fabrieks- of essentiële machines, noodreparaties of -onderhoud, storingen of een tekort aan openbare voorzieningen (‘Overmacht’).

13.2  Mocht zich een geval van Overmacht voordoen, dan dient de partij aan wiens zijde de Overmacht zich voordoet, de wederpartij daarvan onverwijld door middel van schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de Overmacht en de manier waarop deze op de nakoming invloed zal zijn. Ingeval van vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort voor een periode gelijk aan het vanwege de Overmacht opgetreden tijdsverlies.

13.3  Mocht een geval van Overmacht echter langer dan 2 (twee) maanden na de overeengekomen leverdatum voortduren of naar verwachting voortduren, dan is ieder der partijen gerechtigd om het betreffende gedeelte van de Orderbevestiging te annuleren, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij leidt.


14. WIJZIGINGEN

14.1  Tenzij is overeengekomen dat Specificaties gedurende een bepaalde periode of ten aanzien van een bepaalde hoeveelheid Producten vaststaan, behoudt Verkoper zich het recht voor om de Specificaties en/of de constructie en/of vervaardiging van de Producten te veranderen of aan te passen, en de bij de productie en/of vervaardiging van de Producten toegepaste materialen van tijd tot tijd na schriftelijke kennisgeving te vervangen. Koper erkent dat van de gegevens in de door Verkoper via haar eigen websites verspreide of gepubliceerde catalogussen, specificatiesheets en andere beschrijvende publicaties van Verkoper, dienovereenkomstig van tijd tot tijd zonder (voorafgaande) kennisgeving kan worden afgeweken.


15. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

15.1  Indien:(a) Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Verkoper; of (b) indien er aan de zijde van Verkoper sprake is van redelijke twijfels met betrekking tot nakoming door Koper van zijn verplichtingen jegens Verkoper, en Koper Verkoper geen voldoende zekerheid stelt voor nakoming door Koper, en wel vóór de datum van de geplande levering, en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na het door Verkoper gedane verzoek om dergelijke zekerheid, of indien Koper in staat van insolventie geraakt dan wel zijn faillissement aanvraagt of heeft aangevraagd dan wel de entiteit van Koper ontbonden en/of vereffend wordt, of indien Koper ten behoeve van zijn schuldeisers een akkoord aangaat of rechten cedeert, dan is het Verkoper, onverminderd alle overige rechten van Verkoper, toegestaan om door middel van schriftelijke kennisgeving onmiddellijk, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, en op grond van haar eigendomsvoorbehoud de door haar geleverde Producten op te eisen. Tevens worden in dat geval alle openstaande vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.


16. AFSTAND VAN RECHTEN

16.1  Indien Verkoper op enig moment nalaat een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, dan zal dit niet als een verklaring van afstand van het recht van Verkoper om op te treden en/of bedoelde bepaling af te dwingen worden opgevat, en zullen de rechten van Verkoper niet door vertraging bij de afdwinging van bedoelde bepaling dan wel het nalaten zulks te doen, worden aangetast.

16.2  Het doen van afstand door Verkoper met betrekking tot de niet-nakoming van de verplichtingen van Afnemer vormt geen verklaring van afstand ten aanzien van alle andere, eerdere of latere gevallen van niet-nakoming.


17. INSTANDHOUDING EN OMZETTING

17.1  Indien van enige bepaling van deze Voorwaarden wordt verklaard dat deze ongeldig of onafdwingbaar is, dan zal deze in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige tussen partijen geldende bepalingen aantasten, en zullen daarvan worden afgescheiden.

17.2  De bepalingen, waarvan is verklaard dat deze ongeldig of onafdwingbaar zijn, zullen – voor zover bij wet toegestaan – worden omgevormd tot bepalingen die voldoen aan de juridische en economische bedoeling (van Verkoper) van de oorspronkelijke bepalingen.


18. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILBESLECHTING EN BEVOEGDHEID

18.1  Op de rechtsverhouding(en) tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing, tevens inhoudende, indien van toepassing, bij internationale rechtsbetrekkingen, de bepalingen van het Weens Koopverdrag. Bij eventuele geschillen tussen partijen is, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke regels, bij uitsluiting de rechtbank Oost-Brabant bevoegd hiervan kennis te nemen.

18.2  Koper zal Verkoper niet in rechte betrekken nadat Verkoper eerst schriftelijk op de hoogte is gesteld van een beweerdelijk tegen Verkoper bestaande vordering, en wel binnen 30 (dertig) dagen nadat de gebeurtenis waarover wordt geklaagd, voor het eerst bij Koper bekend werd en er door Koper binnen 12 (twaalf) maanden na bedoelde kennisgeving daadwerkelijk een rechtsvordering wordt ingediend. Koper verliest eventuele vorderingsrechten bij overschrijding van voornoemde, en overig in deze voorwaarden genoemde, termijnen.